4. 11. 2020
 
Na části trasy je již položený asfalt
23. 10. 2020
 
Velká voda zasáhla i stavbu obchvatu

STAVBA

NOVINKY

 • Na části trasy je již položený asfalt

  4. 11. 2020
  Na části trasy je již položený asfalt
  více  
 • Velká voda zasáhla i stavbu obchvatu

  23. 10. 2020
  Velká voda zasáhla i stavbu obchvatu
  více  
 • Mosty získávají finální podobu

  12. 10. 2020
  Mosty získávají finální podobu

ÚČEL STAVBY

Mezi dopravně ekonomické přínosy vybudování obchvatu města lze zařadit především zajištění plynulé bezpečné dopravy, dostatečnou kapacitní rezervu pro nárůst intenzity dopravy mimo návrhové období, nižší spotřebu pohonných hmot s ní související snížení emisí do ovzduší.

Obchvatem Krnova se také podstatně zkrátí jízdní doba. Zároveň se zvýší bezpečnost silničního provozu, a tím pádem dojde i ke snížení počtu dopravních nehod. Podstatným přínosem bude vytvoření podmínek pro další rozvoj regionu, například výstavbou nové průmyslové zóny. Stávající silnice I/57, železnice a vodní toky jsou přemostěny. Pro průchod chodců do oblasti za obchvatem byly navrženy podchody.

Stavba je v kolizi s velkým množstvím stávajících inženýrských sítí, které budou přeloženy nebo zabezpečeny uložením do chrániček. Stavba slouží zároveň jako protipovodňová hráz v úseku dlouhém přibližně 500 m. Zároveň se stavbou obchvatu bude probíhat výstavba protipovodňových opatření, kterou zajišťuje Povodí Odry, a to jak na české, tak polské straně řeky Opavy.

Silnice I/57 je v úseku začátku úseku po křížení s I/45 projektována v kategorii S 9,5/80 a ve zbývající části pak v kategorii S 11,5/80 v souladu s navrženou kategorizací dálniční a silniční sítě. Celkové délce trasy je 7782 metrů. Začátek stavby je v místní části Chomýž před křižovatkou s ulicí Okružní.

Trasa od začátku úseku vede v trase stávající silnice I/57 až po zatáčku, kde opouští trasu a pokračuje k výhledové průsečné křižovatce s jihozápadním obchvatem silnice I/45. Následně trasa kříží estakádou stávající silnici I/57 a železniční trať. Trasa se odklání mimo centrum města směrem k hranici s Polskem, kříží řeku Opavici a prochází ochranným pásmem vodního zdroje II. stupně do průsečné křižovatky se silnicí I/45 k hraničnímu přechodu.

Záplavovým územím řeky Opavice a Opavy se vrací na stávající silnici I/57 po mimoúrovňovém křížení železniční tratě do okružní křižovatky v místní části Krnova-Petrův Důl. Součástí stavby je také úrovňové napojení stávající silnice I/57 (Albrechtická ulice v začátku úpravy a Opavská ulice v konci úpravy), která bude převedena do sítě komunikací III. tříd a místních komunikací.

Silnice I/57 je součástí významné mezinárodní trasy Ostrava–Opava–Krnov–Bartultovice vedoucí po silnicích I/11 a I/57 k mezinárodnímu hraničnímu přechodu bez omezení tonáže v Bartultovicích, který má vazbu na polském území na silnici 41 do Prudnika. Vytíženost silnice se negativně projevuje právě v Krnově, kde je současný denní průjezd vozidel 12 500 za 24 hodin.

Stavbou je dotčena stávající zeleň. Příprava území zahrnovala kácení vzrostlé zeleně a křovin, které byly v přímé kolizi se stavbou. Potřeba kácení vzrostlých stromů byla zjištěna dendrologickým průzkumem a ze zaměřením původního stavu. U dotčené mimolesní zeleně byl určen druh, průměr kmene, ocenění a parcelní číslo pozemku, na němž strom rostl. Dále bylo 36 stromů určeno k ochráně v průběhu stavby.

Vykácená zeleň bude plně nahrazena novou s různou druhovou skladbou. Výsadba zeleně, ozelenění svahů a přilehlých ploch je prováděno souběžně s postupující realizací stavby tak, aby byla zajištěna plná funkce tohoto ochranného prvku v co možná nejkratším čase. V rámci vegetačních úprav je řešeno začlenění stavby do okolní krajiny tak, aby byl co nejvíce eliminován její vliv na okolní krajinu. Proto budou svahy a roviny osety travou, přičemž pro osetí bude použita travní směs luční protierozivní.

Budou dodrženy i další podmínky stanovené Ministerstvem životního prostředí ČR. Např. deponie skrývaných kulturních zemin jsou umístitěny mimo plochy biocenter, biokoridorů a lesa. Přebytčená zemina bude využívána zpětně k rekultivaci území. Veškeré stavební práce (včetně demoličních) jsou organizovány a prováděny s maximálním ohledem na životní prostředí okolní zástavby (hluk, prašnost, čistota komunikací – kropení, čištění).

Kvůli ochraně jímacího území Zlatá Opavice jsou veškeré sklady závadných látek, mytí a odstavování vozidel a mechanizmů, opravy vozidel apod. prováděny mimo úsek stavby mezi Mohlou a Jemnickým potokem. V průběhu stavby je prováděn hydrogeologický monitoring, jehož podmínky jsou stanoveny hydrogeologickým průzkumem. Investor zajišťuje provedení odběru a analýzy kvality vody z monitorovacích vrtů v blízkosti stavby.

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Harmonogram byl aktualizován k 5/2020

Na předmětnou stavbu byla vydaná všechna stavební povolení. ŘSD získalo všechny pozemky potřebné pro stavbu. Ve dvou katastrálních územích probíhaly pozemkové úpravy, které upravily vlastnická práva k pozemkům.
Smlouva se zhotovitelem byla podepsaná 14. 7. 2017. Předání staveniště se uskutečnilo 25. 7. 2017, načež byla realizace stavby zahájena 9. 8. 2017. Zprovoznění stavby se předpokládá počátkem roku 2021.
 
EIA IZ UR SP VZ ZS UP
08/2006 06/2002 10/2006 06/2011 08/2016 08/2017 02/2021

Význam zkratek:

EIA: Stanovisko EIA • IZ: Schválení investičního záměru • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VZ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu
zobrazit vše

ZÁKRESY DO MAP

OTÁZKY OBČANŮ

Protihlukové stěny

Údaje KM jsou ve směru staničení tj. od Chomýže –směrem k Opavě

C261 – km 1,4 –km 2,3 vlevo, výška 3,5m - od statku Halbi – za dům 164/44 Poštovní + 200m

C262 – km 1,54 –km 4,1 vlevo, výška 3,5 – cca 50m od napojení ul. Okružní – po cca 50m před ul.Petrovickou sil.I/45

C263 – km 5,39 –km 5,75 vlevo výška 4m – cca 50m od ul. Hlubčické – za křížení s řekou Opava

C 265- km 2,53 – km 2,650 vlevo- výška 4m- u napojení Chomýžské – ochrana domů 527/25 a 525/29

Prezentace stavby - otázky a odpovědi - ke stažení zde