20. 7. 2019
 
Stručný přehled prací provedených v červnu 2019.
20. 6. 2019
 
Stručný přehled prací provedených v květnu 2019.

STAVBA

NOVINKY

 • Stručný přehled prací provedených v červnu 2019

  20. 7. 2019
  Stručný přehled prací provedených v červnu 2019
  více  
 • Stručný přehled prací provedených v květnu 2019

  20. 6. 2019
  Stručný přehled prací provedených v květnu 2019
  více  
 • Stručný přehled prací provedených v dubnu 2019

  5. 5. 2019
  Stručný přehled prací provedených v dubnu 2019

ÚČEL STAVBY

Mezi dopravně ekonomické přínosy vybudování obchvatu města lze zařadit především zajištění plynulé bezpečné dopravy, dostatečnou kapacitní rezervu pro nárůst intenzity dopravy mimo návrhové období, nižší spotřebu pohonných hmot s ní související snížení emisí do ovzduší.

Silnice I/57 je součástí významné mezinárodní trasy Ostrava–Opava–Krnov–Bartultovice, vedoucí po silnicích I/11 a  I  /57 k  mezinárodnímu hraničnímu přechodu bez omezení tonáže v  Bartultovicích, který má vazbu na polském území na silnici 413 do Prudnika. Vytíženost silnice se negativně projevuje právě v Krnově, kde je současný denní průjezd vozidel 12 500 za 24 hodin.

Začátek úpravy je v místní části Chomýž před kři- žovatkou s  ulicí Okružní. Trasa od začátku úseku vede v trase stávající silnice I/57 až po zatáčku, kde opouští trasu a  pokračuje k  výhledové průsečné křižovatce s jihozápadním obchvatem silnice I/45, následně trasa kříží estakádou stávající silnici I/57 a železniční trať

S ulicí Chomýžská bude vybudována průsečná křižovatka. Trasa se odklání mimo centrum města směrem k hranici s Polskem, kříží řeku Opavici a prochází ochranným pásmem vodní- ho zdroje II. stupně do průsečné křižovatky se silnicí I/45 k hraničnímu přechodu.

Záplavovým územím řeky Opavice a Opavy se vrací na stávající silnici I/57 po mimoúrovňovém křížení železniční tratě do okružní křižovatky v místní části Krnova-Petrův Důl. Silnice I/57 je v úseku ZÚ – křiž. I/45 projektována v kategorii S 9,5/80 a ve zbývající částí pak v kategorii S 11,5/80 v souladu s navr- ženou kategorizací dálniční a silniční sítě. Celkové délce trasy je 7742 metrů.

Trasa obchvatu kříží v  km 4,220 přeložku silnice I/45 (km 2,089 silnice I/45). Pro stavbu „Silnice I/45 Krnov – hraniční přechod“ bylo vydáno územní rozhodnutí v roce 2002. Stavba severovýchodního obchvatu Krnova však získala prioritu a  bude realizována v  předstihu před přeložkou silnice I/45.

Z tohoto důvodu bylo nutné část stavby silnice I/45, přiléhající křižovatce se severovýchodním obchvatem, začlenit do stavby obchvatu. Součástí stavby je část přeložky silnice I/45 v nezbytně nutném rozsahu v km 1,85 – 2,26

Součástí stavby je také úrovňové napojení stávají- cí silnice I/57 (Albrechtická ulice v začátku úpravy a  Opavská ulice v  konci úpravy), která bude převedena do sítě komunikací III. tříd a  místních komunikací.
Mezi dopravně ekonomické přínosy vybudování obchvatu města lze zařadit především zajištění plynulé a  bezpečné dopravy, dostatečnou kapacitní rezervu i pro nárůst intenzity dopravy mimo návrhové období, nižší spotřebu pohonných hmot a s ní související snížení emisí do ovzduší.
Obchvatem Krnova se také podstatně zkrátí jízdní doba. Zároveň se zvýší bezpečnost silničního provozu, a tím pádem dojde i ke snížení počtu dopravních nehod. Podstatným přínosem bude vytvoření podmínek pro další rozvoj regionu.

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Harmonogram byl aktualizován k 23. 10. 2017

Na předmětnou stavbu jsou vydaná všechna stavební povolení. ŘSD má právní vztah ke 100 % pozemků. Ve dvou katastrálních územích probíhají pozemkové úpravy, které upravují vlastnická práva k pozemkům.
Jeden katastr má již pozemkové úpravy dokončeny. Smlouva se zhotovitelem byla podepsaná 14. 7. 2017. Předání staveniště se uskutečnilo 25. 7. 2017, realizace stavby byla zahájena 9. 8. 2017.
 
EIA IZ UR SP VZ ZS UP
08/2006 06/2002 10/2006 06/2011 08/2016 08/2017 02/2021

Význam zkratek:

EIA: Stanovisko EIA • IZ: Schválení investičního záměru • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VZ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu
zobrazit vše

ZÁKRESY DO MAP

OTÁZKY OBČANŮ

Protihlukové stěny

Údaje KM jsou ve směru staničení tj. od Chomýže –směrem k Opavě

C261 – km 1,4 –km 2,3 vlevo, výška 3,5m - od statku Halbi – za dům 164/44 Poštovní + 200m

C262 – km 1,54 –km 4,1 vlevo, výška 3,5 – cca 50m od napojení ul. Okružní – po cca 50m před ul.Petrovickou sil.I/45

C263 – km 5,39 –km 5,75 vlevo výška 4m – cca 50m od ul. Hlubčické – za křížení s řekou Opava

C 265- km 2,53 – km 2,650 vlevo- výška 4m- u napojení Chomýžské – ochrana domů 527/25 a 525/29

Prezentace stavby - otázky a odpovědi - ke stažení zde