Novinky

Silnice I/57 | Krnov SV obchvat

20. 6. 2019
Stručný přehled prací provedených v květnu 2019

 

Objekty řady 000

C 001.1 Příprava území ZÚ – km 3,600:

odkop ornice a podornice na C151 vč. archeologického a pyrotechnického dohledu

odkop ornice a podornice na C101.1 v km 0,450 - 0,650 vč. archeologického a pyrotechnického dohledu

C000-A5:

demontáž části stávajícího chodníku

provedení nové trasy chodníku

výkop pro stavbu provizorní objízdné komunikace a odvoz na skládku

návoz jednotlivých konstr. vozovky a hutnění

provedení KSC a asfaltových krycích vrstev

 

Objekty řady 100

C101.1 Přeložka silnice I/57 ZÚ – km 3,600:

Návoz tělesa násypu násyp tělesa násypu v km 1,350-1,533, v km 1,830-2,550 a  v km 2,650-3,180

Propustky v km 1,890 a 2,050 – obsyp trub

Propustek v km 2,350 - obsyp trub

C101.2 Přeložka silnice I/57 km 3,600 – KÚ:

km 3,600-3,810 - návoz 2 a 3 vrstvy násypu

km 3,810-4,000 - návoz vrstvy ŠD a pokládka geomříží

km 4,000-4,192 - návoz násypového tělesa

km 7,000 - 7,150 návoz  2 a 3 vrstvy násypu

km 7,300 - 7,368 návoz vrstvy ŠD a pokládka geomříží

provedení nivelačních a SZZ zkoušek dle KZP

C101.2 Přeložka silnice I/57 km 3,600 – KÚ -propustek km 7,415:

krycí beton podél IZM rámů

obsypy dle PD

drenážní vrstva

provedení zkoušek dle KZP

C103 Napojení stáv. sil. I/57 v km 7,462:

Propustek km 0,466:

krycí beton podél IZM rámů

obsypy dle PD

drenážní vrstva

provedení zkoušek dle KZP

C151 Přeložka polní cesty v km 0,145 – 0,560 vpravo:

Odkop kulturních vrstev a převedení stávajícího potoka Hůrka  do trub DN 800Počet pracovníků: 5 dělníků, 2 strojníci a 2 THP.

C156 Polní cesta v km 5,700 – 7,180 vlevo:

kontrolní zkoušky podloží 4xSZZ

Objekty řady 200

C201 Podchod pro dobytek v km 1,165:

Vázání výztuže rovnoběžných křídel – PM

Bednění a betonáž rovnoběžných křídel – PM

Vázání výztuže základu oddilatovaných křídel – PM

Bednění a betonáž základu oddilatovaných křídel – PM

Přípravy povrchu pod izolace – LM + PM

C202 Estakáda přes Albrechtickou, MK a ČD v km 1,543-1,742:

Vázání výztuže, vrtání a betonáž pilot OP6

Zpětné hutněné obsypy pilířů

Sanace podloží pod konsolidačním násypem OP1

C204 Estakáda přes CS, Opavici a MK v km 3,408-3,591:

Vrtání, vázání výztuže a betonáž pilot opěry OP1

Vázání výztuže základu opěry OP1

Bednění základu opěry OP1

Výkop základu pilíře P3

Výkop základu pilíře P2

Bednění základu pilíře P4

Betonáž základu pilíře P4

Izolační nátěry základu pilíře P4

C205 Podchod pro pěší v km 4,289:

Hydroizolace podkladové desky ramp a rámu

Vázání výztuže podlahy rámu a rampy H

Bednění a betonáž podlahy rámové konstrukce

Vázání výztuže stěn rámové konstrukce

C207 Podchod pro pěší v km 5,320:

Hydroizolace podkladové desky ramp a rámu

Vázání výztuže podlahy rámu a rampy H

Bednění a betonáž podlahy rámu – LM

Bednění podlahy rampy H

SO 208 Estakáda přes CS a řeku Opavu v km 5,527-5,812:

Armatura + bednění základů a dříků podpěr, výkopy základů podpěr

SO 209 Inundační most v km 6,951:

Provádění kamenných dlažeb, armatura+ bednění+ betonáž říms křídel

C210 Estakáda přes MK, ČD a ul. Opavskou v km 7,165-7,291:

Bednění a betonáž pilíře P4

Bednění a betonáž pilíře P3

Příprava plošiny pro vrtání pilot OP1

C242 Opěrná zeď v km 6,807-6,892 vlevo:

Ochrana hydroizolace geotextilií 600g/m2

Zkušební provoz čerpací stanice

Montáž nadzemního vedení potrubí DN50, napojení na stávající rozvody potrubí