Novinky

Silnice I/57 | Krnov SV obchvat

26. 6. 2020
Stručný přehled prací provedených v květnu 2020

 

Objekty řady 100

C101.1 Přeložka silnice I/57 ZÚ – km 3,600

- návoz aktivní zóny v km 0,080 – 3,600
- zemní práce, úprava příkop v km 0,080 – 3,600
- výkopové práce, podkladní vrstvy, pokládka potrubí, obsyp potrubí propustku v km 0,090
- betonáž čela propustku, příprava pro betonáž římsy v km 0,153

C151 Přeložka polní cesty v km 0,145 – 0,560 vpravo

- návoz aktivní zóny
- příprava na pokládku panelů
- pokládka panelů

C153 Přístupová komunikace k Ježnickému potoku

- pokládka obrubníků a kamenné dlažby

C101.2 Přeložka silnice I/57 km 3,600 – KÚ

- Návoz násypu mezi C207-C208
- Výkop pro pokládku přikopových tvárnic a pokládka v km 3,600-4,187 (vlevo), 3,600-4,182 (vpravo), 4,350-4,387 (vlevo), 4,301-4,394 (vpravo)
- Návoz a rozprostření ornice ve svahu km 3,600-3,850; 4,77-5,08

C123 Chodník do podchodu v km 5,320

- Zemní práce, návoz násypového tělesa
- Podkladní vrstvy chodníku
- Pokládka bet obrubníků od cyklostezky směrem k C207
- Pokládka bet dlažby od cyklostezky směrem k C207

CSO101 Přeložka silnice I/45 v km 1,85 – 2,26

- Výkop pro pokládku přikopových tvárnic a pokládka tvárnic km 1,780- 2,060 (vlevo), 1,780-2,060 (vpravo)
- Návoz a rozprostření ornice ve svahu a v rovině km 1,78-2,06 (vlevo)
- Propustek km 1,98: kamenná dlažba na vtoku a výtoku, terénní úpravy
- Propustek km 2,06: kamenná dlažba na výtoku, terénní úpravy
- Propustek km 2,132: betonové římsy na výtoku

 

Objekty řady 200

C202 Estakáda přes Albrechtickou, MK a ČD v km 1,543-1,742

- příprava podkladu pod skruž Op1 - P2
- demontáž bednění a skruže 1.etapa NK
- montáž skruže 3. a 4.etapa NK
- bednění, armování 2. a 3.etapa NK
- betonáž NK 2.etapa
- zahájení zásypu přech.oblasti Op1

C203 Most přes Ježnický potok v km 2,597

- pokračování v zásypech opěr

C204 Estakáda přes CS, Opavici a MK v km 3,408-3,591

- zásyp přechodové oblasti Op1 - pokračování
- terénní úpravy a příprava podloží pro skruž P3 – P4 – Op5
- stavba skruže Op1 – P2 – P3
- bednění, armování 1.etapa NK
- bednění, betonáž základu Op5

C205 Podchod pro pěší v km 4,289

- úprava rovinatosti povrchu rampy pro pokládku dlažby
- částečné zásypy přechodových oblastí Op1, Op2 – pokračování
- pokládka obrubníků v podchodu

C206 Most přes říčku Mohlu v km 4,404

- odbednění říms

C207 Podchod pro pěší v km 5,320

- vyrovnání povrchu pro pokládku dlažby
- osazení obrubníku
- pokládka dlažby
- zásypy přechodových oblastí Op1, Op2 - dokončení

SO 208 Estakáda přes CS a řeku Opavu v km 5,527-5,812

- Osazení+ betonáž dilatačních závěrů OP1 a OP8.
- Úprava povrchu NK před izolací.
- Demontáž podpěrné skruže.

C210 Estakáda přes MK, ČD a ul. Opavskou v km 7,165-7,291

- příprava podkladu pod skruž OP5 – P4 – P3
- bednění, armování, betonáž základu P2
- izolace základu P2

C262 Protihluková zeď č. 2 v km 1,540 – 4,110

- vrtání pilot pro sloupy PHS
- betonáž pilot pro sloupy PHS
- osazení a betonáž sloupů PHS

Objekty řady 300

C301.12 Silniční kanalizace v km 0,185 – 0,250

- Výkopové práce, pokládka potrubí a zásypy mezi Š2-Š3

C331 Úprava Ježnického potoka

- Realizace provizorního obtoku
- Výkop pro koryto potoka mezi km 0,040 – 0,060
- Pokládka podkladních vrstev koryta
- Pokládka kamenné dlažby
- Realizace prahu v km 0,077

C351 Přeložka vodovodu DN 150 v km 0,134

- Výkop pro trasu přeložky
- Pokládka potrubí, tlaková zkouška a rozbor vody
- Napojení potrubí, montáž sign. vodiče, výstražná fólie, zásyp, hutnění

C351 Přeložka vodovodu DN 150 v km 0,134

- Výkop pro trasu přeložky
- Pokládka potrubí, tlaková zkouška a rozbor vody
- Napojení potrubí, montáž sign. vodiče, výstražná fólie, zásyp, hutnění

CSO304 Dešťová kanalizace km 2,05 – 2,26

- Pokládka kamenné dlažby u Výústního objektu
- Pokládka kamenné dlažby u Lapače splavenin
- Montáž šachty Š3,Š4 a Š5
- Pokládka potrubí Dn 300 mezi Š3 – Š5 včetně odboček na U.V.

 

Objekty řady 400

C 472 Ochrana DK ČD v km 7,200 (Opavská ul.)

- Provedení ochrany drážního kabelu u C210 dle PD (panelová plocha)

 

Objekty řady 700

C 701.1 Přeložky oplocení ZÚ – km 3,600

- betonáž plotu