Novinky

Silnice I/57 | Krnov SV obchvat

9. 3. 2018
Stručný přehled prací provedených v únoru 2018

 

A) Práce prováděné v období 11/2017 až 02/2018 s výjimkou 51. a 52. týdne 2017 a 1. a 2. týdne 2018, kdy se na stavbě nepracovalo.

0) Objekty řady 000 Nadále probíhala stabilizace a aktualizace dočasné vytyčovací sítě, vytýčení a zaměření stávajících inženýrských sítí a zaměření stávajícího terénu stavby. V průběhu měsíce listopadu až února 2018 probíhaly práce na stavebních objektech:

• SO C001.1 Příprava území ZÚ–km 3,600 a SO C001.2 Příprava území km 3,600–KÚ: - pokračovalo kácení (téměř dokončeno na celé stavbě) a odstraňování pařezů

- byla realizována skrývka ornice a archeologický a pyrotechnický průzkum v km 0,700 – 1,900 a v km 5,600 – 7,200

 

• SO C002.1 Demolice ZÚ–km 3,600 a SO C002.2 Demolice km 3,600–KÚ:

- pokračovaly práce na demolicích zahrádkářských oblastí v rozsahu těchto objektů (před dokončením).

- dokončena demolice stodoly

 

2) Objekty řady 200

Na objektech řady 200 pokračovaly práce na :

• SO C202 Estakáda přes Albrechtickou, MK a ČD v km 1,543-1,742,

• SO C204 Estakáda přes CS, Opavici a MK v km 3,408-3,591 a

• SO C210 Estakáda přes MK, ČD a ul. Opavskou v km 7,165-7,291.

V rámci výše uvedených objektů byla provedena realizace nesystémových pilot a jejich zatěžovacích zkoušek.

3) Na objektech řady 100 a řady 300–800 se s ohledem na postup výstavby nepracovalo

B) Předběžný plán činností na březen 2018

Budou pokračovat práce na skrývkách kulturních a ostatních vrstev a odvozu zemin na schválené pozemky a dočasné deponie v celém úseku stavby, tj. na objektech SO C001.1 Příprava území ZÚ–KM 3,600 a SO C001.2 –Příprava území KM 3,600 – KÚ.

Dále budou zahájeny práce na nesystémové pilotě na objektu SO C208 – estakáda přes CS a řeku Opavu v KM 5,527 – 5,812. Na základě zahájení prací musí dojít k uzavření cyklostezky Vysoký břeh. Termín uzavření je naplánován na 16.4.2018, kdy bude provoz sveden na objízdnou trasu vybudovanou stavbou.