Novinky

Silnice I/57 | Krnov SV obchvat

9. 9. 2018
Stručný přehled prací provedených v srpnu 2018

 

Práce prováděné v období 08/2018:

Objekty řady 000

Nadále probíhá stabilizace a aktualizace dočasné vytyčovací sítě, vytýčení a zaměření stávajících inženýrských sítí a zaměření stávajícího terénu stavby.

C001.2 Příprava území km 3,600 – KÚ – prováděly se skrývky podorničních vrstev v km 4,400-4,750 a e skrývky drnu km 4,400; 4,750; 5,950-6,100.

Objekty řady 100

C 101.1 Přeložka silnice I/57 ZÚ – km 3,600 - přípravné práce na sanace km 2200 – 3180

Objekty řady 200

C201 Podchod pro dobytek v km 1,165 - vytyčovací práce, výkopové práce, betonáž základových pásů, montáž výztuže

C202 Estakáda přes Albrechtickou, MK a ČD v km 1,543-1,742 - ochrana stávajících inženýrských sítí, příjezdové komunikace, pilotážní plošiny, zaměření polohy pilot, vrtání pilot

C242 Opěrná zeď v km 6,807-6,892 vlevo – provádění betonových šablon

 

Objekty řady 300

C302 Přeložka dešťové kanalizace v km 5,290 - výkopové práce, demontáže (vpusti, šachta), montáž (potrubí, šachta, vpusti), zásypy a obsypy. Provedeny kamerové zkoušky, zkouška vodotěsnosti a zkoušky hutnění na zásypech.

C303 Přeložka kanalizace DN 2000 v km 7,200 - vytyčovací práce, návoz materiálu, výkopové práce pro šachty č. 2 a 3 + příslušný úsek trasy, výkop vsakovací jímky. Příprava pro osazení šachet (podsypy, podkl. beton), pokládka šachty č. 3.

C357 Přeložka vodovodu DN 100 v km 5,290 - výkopové práce, montáž, zásypy a obsypy. Provedeny tlakové zkoušky, dezinfekce potrubí, tlakové zkoušky a zkoušky hutnění na zásypech.

Objekty řady 400

Prováděny přeložky sdělovacích kabelů CETIN a přeložky NN, VN a VO C466 Přeložka kabelů Českého Telecomu v km 2,630, C485 Přeložka trubky HDPE Českého Telecomu v km 2,630, C469 Přeložka kabelu Českého Telecomu v km 5,290 – Hlubčická ul., C462 Přeložka kabelu Českého Telecomu v km 0,730, C487 Přeložka trubek HDPE Českého Telecomu v km 5,290 – Hlubčická ul., C401 Přeložka  venk. vedení VN  -  km 0,600–1,720, C402 Přeložka  venkovního  vedení  VN  -  km 3,100  -  km 3,520, C403 Přeložka  venkovního  vedení  VN  -  km 5,240, C404 Přeložka  venkovního  vedení  VN  -  km 6,750  -  km 6,950, C438 Přípojka NN pro ČS podchodu -  km  4,280, C452 Přeložka  venkovního  vedení   VO  -  km  2,640, C461 Přeložka kabelu Českého Telecomu v km 0,150, C465 Přeložka kabelu Českého Telecomu v km 1,640, C484 Ochrana trubky HDPE Českého Telecomu v km 1,640, C481 Přeložka DOKu Českého Telecomu v km 0,730 a terénní úpravy na C463 Přeložka kabelu Českého Telecomu pod rampou ke statku a C482 Přeložka DOKu Českého Telecomu pod rampou ke statku.

Objekty řady 500

C521 Přeložka NTL plynovodu  DN 225 v km 5,300 – zemní práce, pokládka potrubí, zásypy.