Novinky

Silnice I/57 | Krnov SV obchvat

5. 5. 2019
Stručný přehled prací provedených v dubnu 2019

 

C 001.1 Příprava území ZÚ – km 3,600:

Odkop ornice a podornice na C151 vč. archeologického a pyrotechnického dohledu.

Odkop ornice a podornice na C101.1 v km 0,450 - 0,650 vč. archeologického a pyrotechnického dohledu.

C101.1 Přeložka silnice I/57 ZÚ – km 3,600:

Odkop pro sanace v km 0,400-0,450, 2,600-2,650, 3,550-3,600

Pokládka geomříží vč. ochranné vrstvy ŠD 0/32 v km 1,350-1,500

Návoz tělesa násypu km 2,800-3,100

Propustky v km 0,891 a 1,065 – dokončení obsypu trub

Propustky v km 1,890 a 2,050 – pokládka ŽB trub, betonáže základů a čel

Propustek v km 2,350 - pokládka ŽB trub, betonáže základů pod čela

C101.2 Přeložka silnice I/57 km 3,600 – KÚ:

km 3,600-3,810 - ŠD 0/32 a pokládka geomříže s obsypem

km 4,000-4,192 - návoz násypového tělesa

km 6,790 - C209 návoz sanačních vrstev tělesa

km 7,000 - 7,150 návoz  1 vrstvy násypu

km 7,000 - 7,150 ŠD 0/32 a pokládka geomříže s obsypem

km 7,308 - 7,685 návoz násypu a sanační vrstvy

provedení nivelačních a SZZ zkoušek dle KZP

Propustek km 7,415:

podkl. beton pod IZM rámy

izolace podkladu

osazení IZM rámů

horní krycí vrstva

nátěr + hydroizolace celého propustku

provedení zkoušek dle KZP

C103 Napojení stáv. sil. I/57 v km 7,462:

km 0,300 - 0,4,160 návoz tělesa násypu 0/250

Propustek km 0,466:

podkl beton pod IZM rámy

izolace podkladu

osazení IZM rámů

horní krycí vrstva

nátěr + hydroizolace celého propustku

provedení zkoušek dle KZP

C108 Přeložka ulice Bližčické:

výkop podloží pro násyp

rozprostření sep geotextilie

návoz násypového tělesa

provedení zkoušek dle KZP

C201 Podchod pro dobytek v km 1,165:

Betonáž podkladního betonu základu opěry OP1 a OP2 – PM

Vázání výztuže základu opěry OP1 a OP2 – PM

Bednění a betonáž základu OP1 a OP2 – PM

Vázání výztuže základů  oddilatovaných křídel – LM

Bednění a betonáž základů oddilatovaných křídel - LM

Bednění rámové konstrukce – PM

Vázání výztuže rámové konstrukce PM

Bednění a betonáž rámové konstrukce - PM

C202 Estakáda přes Albrechtickou, MK a ČD v km 1,543-1,742:

Zhotovení tělesa násypu pod opěrou OP6

Bednění a betonáž dříku pilíře P4

Betonáž dříku pilíře P2

Vázání výztuže dříku pilíře P3

Betonáž dříku pilíře P3

Bednění a betonáž šablony OP6

Zpětné hutněné obsypy pilířů

Vytažení dočasné Larsenové stěny podél koleje u pilíře P5

C204 Estakáda přes CS, Opavici a MK v km 3,408-3,591:

Vrtání, vázání výztuže a betonáž pilot pilíře P2

Betonáž podkladního betonu základu pilíře P4

Sbíjení hlav pilot základu pilíře P4, provedení zkoušek PIT a CHA

Vázání výztuže základu pilíře P4

Výkop základu pilíře P3, montáž ztužující převázky larsenové jímky

Bednění, vázání výztuže a betonáž šablony OP1

Vrtání, vázání výztuže a betonáž pilot opěry OP1

C205 Podchod pro pěší v km 4,289:

Výkop pro podkladovou desku podchodu a ramp K + H

Zhotovení ŠP podsypu v tl. 0,2m

Bednění, vázání výztuže a betonáž podkladové desky podchodu, rampy H a K

C207 Podchod pro pěší v km 5,320:

Bednění, vázání výztuže a betonáž podkladové desky podchodu a rampy H

C208 Estakáda přes CS a řeku Opavu v km 5,527-5,812:

provádění pilotového založení, dříku OP8, výkopy podpěr, armatura základu podpěry P7, odvoz vývrtku z pilot - výroba armokošů pilot.

C209 Inundační most v km 6,951:

provádění terénních úprav pod mostem.

C210 Estakáda přes MK, ČD a ul. Opavskou v km 7,165-7,291:

Izolační nátěry základu pilíře P3 a P4

Zpětný hutně zásyp základu pilíře P3 a P4

Vytažení dočasné Larsenové jímky

Vázání výztuže dříku pilíře P3 a P4

C242 Opěrná zeď v km 6,807-6,892 vlevo:

Provedení hydroizolace části rubu opěrné zdi

C303 Přeložka kanalizace DN 2000 v km 7,200:

Vytažení štětových stěn

Odvoz výkopové zeminy na skládku

C304 Provizorní přeložka shybky:

Hledání potrubí – zřízení sondy

Výkopové práce

C354 Přeložka výtlačného potrubí 2xDN 350 v km 3,300 – 3,445:

Zřizování propojů

C355 Přeložka vodojemu pro zahrádky v km 3,540:

Výstavba nové čerpací stanice a nové ocelové konstrukce vodojemu

Realizace tlakové zkoušky na potrubí s pitnou vodou

Výkopy a uložení potrubí včetně signálního vodiče